G 45 /Grilja/

Datoteke:

Za pregledavanje datoteki potreban je Adobe Reader ili Microsoft Word.

Tehničke karakteristike

Dubina okvira: 45mm
Dubina krila: 45mm
Lamele: Fiksne ili pomične
Žlijeb 29 mm